Počet nehnuteľností : 1415

Prihlásenie

P r i j m e m e    m a k l é r a .     K o n t a k t :     0 9 4 4   1 9 5   0 6 8

Facebook

Vyhľadávanie:

Garzónka
2-izb. byt
4-izb. byt
Iný byt
1-izb. byt
3-izb. byt
5-izb. byt
Rod. dom

Kategórie:

Súkromná inzercia:

Krátke správy:


Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok je vypracovaný pre realitnú kanceláriu Vaše Reality – Nehnuteľnosti Košice, s. r. o., sídlo: Benadova 908/13, 040 22 Košice, IČO : 47 093 196, DIČ: 2023768736 (ďalej len "realitná kancelária Vaše Reality“).

Preambula

Reklamačný poriadok upravuje právo klienta na reklamáciu kvality služieb, sumu odmeny, postup, spôsob a podmienky pri riešení reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom, zákonom č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

1/ Klient uplatňuje prípadné reklamácie (ústne / písomné) v realitnej kancelárii, v ktorej mu boli služby poskytnuté, t. j. Vaše Reality – Nehnuteľnosti Košice, s. r. o., sídlo: Benadova 908/13, 040 22 Košice, IČO : 47093196, DIČ: 2023768736, spol. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 32020/V.
Prevádzka: Murgašova č. 3, 4. posch., 040 01 Košice.
Reklamácie vybavuje : Ing. Zdenek Doležel, konateľ ( ďalej len ako poverená osoba )
kontakt : mob. : +421 944 195 068, e. mail: zdeno.dolezel@vasereality-kosice.sk


2/ Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje, resp. poskytla realitné služby.

3/ Realitná kancelária Vaše Reality je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej kancelárie – Vaše Reality – Nehnuteľnosti Košice, ul. Murgašova č. 3, 4.p., 040 01 Košice.
To, že bol klient oboznámený s Reklamačným poriadkom, potvrdzuje svojim podpisom Zmluvy o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluvy/dohody.

4/ Klient je povinný k reklamácii predložiť doklad o poskytnutí služby kanceláriou Vaše Reality. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou Vaše Reality sú nevyhovujúce, alebo bude mať k vykonávaniu obchodného prípadu iné výhrady, je oprávnený uplatniť tieto svoje výhrady (ďalej len „reklamácie“) v realitnej kancelárii Vaše Reality bez zbytočného odkladu, t. j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistil, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa poskytnutia služby klientovi, v ktorý sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

5/ V prípade, že si klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 4. tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

6/ Realitná kancelári Vaše Reality spíše s klientom o každej reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu.

7/ Reklamácia bude realitnou kanceláriou Vaše Reality vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa realitná kancelária s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní.
V prípade, že prešetrenie reklamácie klienta je obzvlášť zložité a dôkladné prešetrenie nie je možné v tridsať (30) dňovej lehote, je realitná kancelária Vaše Reality povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená realitnej kancelárií Vaše Reality

8/ Reklamáciu môže realitná kancelária Vaše Reality uznať ako oprávnenú alebo neoprávnenú.

9/ Pokiaľ realitná kancelária Vaše Reality uzná reklamáciu za oprávnenú, vykoná na svoje náklady úkony, ktorými nežiadúci stav odstráni a poskytne klientovi náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava na poskytovaných realitných službách.

10/ Poverená osoba je povinná o vybavení reklamácie vydať klientovi písomný doklad - vyrozumenie najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu začatia reklamačného konania. Toto neplatí v prípadoch podľa bodu 7. tohto Reklamačného poriadku, kedy sa lehota predlžuje na šesťdesiat (60) kalendárnych dní od dátumu začatia reklamačného konania.

11/ Realitná kancelária Vaše Reality je povinná viesť evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

12/ Na základe zistení učinených z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

13/ Realitná kancelária Vaše Reality, jej zamestnanci a makléri, zamestnanci zaisťujú ochranu prijatých poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z., a od 25.05.2018 podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

14/ Tento reklamačný poriadok je záväzný pre realitnú kanceláriu Vaše Reality a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 2.5.2018.

15/ Realitná kancelária Vaše Reality si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

V Košiciach dňa 2.5.2018

Vaše Reality – Nehnuteľnosti Košice, s. r. o.
Ing. Zdenek Doležel, konateľ


Byty Košice:

Podľa lokality:

Reklamný priestor

Cerifikat

Garzonka Košice | 1 izbový byt Košice | 2 izbový byt Košice | 3 izbový byt Košice | 4 izbový byt Košice | 5 a viac izbový byt Košice | Rodinný dom Košice

Mapa stránky | Reklamačný poriadok | Cenník | Etický kódex | Kontakt

Publikovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu tohto portálu bez písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za publikované príspevky.


© 2012 vasereality-slovensko.sk, All Rights Reserved/ Created by adaras